Odznaki

Miłośnik Jury

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza "Miłośnik Jury"


REGULAMIN

§ 1

Celem zachęcenia turystów do poznania Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej potocznie Jurą, jej walorów krajoznawczych i rekreacyjnych, ustanawia się Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą "Miłośnik Jury", zwaną dalej Odznaką.

§ 2

Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty. Zdobywanie odbywa się w kolejności stopni. W ciągu jednego roku można zdobyć nie więcej niż jeden stopień z wyjątkiem stopnia popularnego i brązowego. Minimalny wiek zdobywającego odznakę od stopnia brązowego wzwyż wynosi 7 lat.

§ 3

Każdy ze stopni wymaga uzyskania w wycieczkach po Jurze w dyscyplinie pieszej, narciarskiej i kolarskiej:
 • na stopień popularny 50 punktów;
 • na stopień brązowy 75 punktów;
 • na stopień srebrny 100 punktów;
 • na stopień złoty 150 punktów
zdobytych zgodnie z regulaminami odznak: turystyki pieszej (OTP), kolarskiej (KOT), narciarskiej (NON), za wyjątkiem doliczania punktacji /premii/ za zwiedzanie miejscowości (OTP), rajdy i zloty (KOT). Warunkiem dodatkowym jest zwiedzenie miejsc (miejscowości) określonych w załączniku w następującej minimalnej ilości:
 • w stopniu brązowym - 5;
 • w stopniu srebrnym - 10;
 • w stopniu złotym - 20.
W pozostałych dyscyplinach turystyki (np. turystyka motorowa) obowiązuje zwiedzenie następującej ilości miejscowości (miejsc) obiektów z wymienionych w załączniku:
 • na stopień popularny - 5;
 • na stopień brązowy - 10;
 • na stopień srebrny - 20;
 • na stopień złoty - 30.
Trasy wycieczek i miejscowości nie mogą powtarzać się w kolejnych stopniach. Jeden stopień odznaki może być zdobywany tylko w jednej dyscyplinie turystyki, dopuszcza się tylko łączenie pieszej z narciarską.

§ 4

Potwierdzenie przebycia tras i zwiedzenia miejscowości powinno być udokumentowane w książeczkach ww. odznak /OTP, KOT, NON/, kronikach lub każdy inny sposób, co stanowi podstawę do weryfikacji i przyznania odznaki.

§ 5

Weryfikację Odznak prowadzą Oddziały PTTK: Regionalny w Częstochowie, Krakowski w Krakowie, w Olkuszu i Zawierciu, które jednocześnie posiadają prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Inne oddziały PTTK mogą uzyskać prawo weryfikacji Odznak po uzgodnieniu z Oddziałem Krakowskim w Krakowie.

§ 6

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.1998 r. Równocześnie tracą moc poprzednie wersje regulaminu OMJ. Odznakę można nabyć na podstawie weryfikacji w wymienionych w § 5 Oddziałach PTTK.


Odznaka - Miłośnik Jury - w stopniu popularnym Odznaka - Miłośnik Jury - w stopniu brązowym Odznaka - Miłośnik Jury - w stopniu srebrnym Odznaka - Miłośnik Jury - w stopniu złotym

  Załącznik -->

 
  AGLER © 2006 - 2010