Odznaki

OTJ

Odznaka Turystyki Jaskiniowej


REGULAMIN


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Odznaka Turystyki Jaskiniowej zwana dalej OTJ jest ustanowiona i nadawana przez Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie.

2. Celem ustanowienia odznaki jest:
  - zachęcenie szerokiego grona turystów do poznawania jaskiń oraz
    regionów ich występowania, a także pogłębianie wiedzy o jaskiniach
    i konieczności ich ochrony;
  - poznanie zasad bezpiecznej turystyki jaskiniowej;
  - poznanie specjalistycznej literatury dotyczącej jaskiń.

3. OTJ posiada 4 stopnie:
 • popularny,
 • brązowy,
 • srebrny,
 • złoty.

4. OTJ zdobywa się w kolejności stopni.

5. OTJ mogą zdobywać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą zwiedzać jaskinie wraz z osobą pełnoletnią.

6. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.

7. Ze względu na występowanie w jaskiniach zimowych kolonii nietoperzy odznakę można zdobywać od początku kwietnia do końca października.

8. Podczas zwiedzania jaskiń należy bezwzględnie zachować wszelkie środki ostrożności pozwalające na bezpieczne poznawanie jaskini, w tym: posiadać minimum dwa źródła światła, ochronę głowy i rąk oraz odpowiednią odzież, a także aktualny plan jaskini. Zwiedzanie obiektów nie może odbywać się indywidualnie (minimalna liczba uczestników - 2 osoby).

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

9. Do OTJ zalicza się jaskinie i obiekty jaskiniowe położone na terenie Polski oraz jaskinie udostępnione turystycznie z przewodnikiem poza jej obszarem.

10. Obiekty do OTJ muszą być jaskiniami o rozwinięciu poziomym i nie wymagające do ich poznania użycia specjalistycznego sprzętu alpinistycznego oraz znajomości technik wspinaczkowych. Obiekty nie mogą posiadać na przebiegu trasy zwiedzania oraz poza nią w bezpiecznej odległości progów, studni, zacisków, zalanych korytarzy oraz gniazd wodnych. Nie mogą to być również obiekty opisane w literaturze jako szczególnie niebezpieczne w związku z grożącymi obrywami stropu, zaklinowanych głazów i in. Otwór wejściowy jaskini musi być położony w miejscu do którego możliwe jest bezpieczne, nie eksponowane dojście.

11. Nie zalicza się obiektów sztucznych takich jak kopalnie, sztolnie, sztuczne groty, obiekty zabytkowej architektury obronnej (twierdze, forty, bunkry i in.).

12. Nie zalicza się obiektów położonych na obszarach chronionych, do których dojście lub ich zwiedzanie narusza krajowe lub lokalne regulacje prawne związane z ochroną przyrody.

13. Zaliczenia poznanych obiektów dokonuje się na podstawie "książki wejść jaskiniowych" prowadzonej w dowolnej formie (w tym elektronicznej).

14. W rejestrze należy obowiązkowo umieścić:
- datę zwiedzania jaskini;
- pełną nazwę zwiedzanego obiektu z podaniem całkowitej długości obiektu;
- rejon występowania wg wykazu ;
- imiona i nazwiska uczestników;
- ewentualnie krótki opis jaskini z uwzględnieniem stanu obiektu
  (zaśmiecenie, dewastacja szaty naciekowej i inne zniszczenia);
- potwierdzenie nie budzące wątpliwości, co do poznania jaskini
  wg wytycznych regulaminu, np. zdjęcie foto przed otworem wejściowym
  jaskini, potwierdzenie udziału w imprezie speleo przez organizatora,
  bilet lub pieczštka w przypadku jaskiń, w których jest to możliwe.

15. Za poznanie danego obiektu uważa się przejście głównym ciągiem jaskini, a w sytuacji niemożliwości jasnego określenia jego przebiegu, zwiedzenie dostępnych korytarzy z zastrzeżeniem pkt. 10.

16. Za poznanie obiektu uważa się również przejście fragmentu głównego ciągu jaskini wynikające z zastrzeżeń pkt. 10.

17. Zaliczane są również jaskinie udostępnione do zwiedzania na określonych warunkach i przystosowane do masowego ruchu turystycznego.

18. Na poszczególne stopnie należy zwiedzić następującą ilość obiektów:

Stopień Obiekty Uwagi
popularny 5a) obiekty przystosowane do ruchu turystycznego
b) obiekty zwiedzane z własciwym
    terenowo przewodnikiem
c) obiekty, przez które przebiega szlak turystyczny
brązowy10
srebrny10z minimum 2 regionów
złoty30z minimum 3 regionów

19. Obiekty raz zaliczone na dowolny stopień odznaki nie mogą być powtarzane przy uzyskiwaniu norm na wyższe stopnie.

20. Regiony na poszczególne stopnie odznaki mogą się powtarzać.

21. W regionie Jury Krakowsko-Wieluńskiej zaliczane są tylko obiekty o całkowitej długości powyżej 15 m.

22. Interpretacja regulaminu OTJ należy do Zarządu OM PTTK w Warszawie.

23. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny OM PTTK w Warszawie (ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

REGIONY WYSTĘPOWANIA JASKIŃ DO OTJ:

 • Niż Polski
 • Góry Świętokrzyskie
 • Niecka Nidziańska
 • Jura Krakowsko-Wieluńska
 • Sudety
 • Polskie Karpaty Fliszowe
 • Pieniński Pas Skałkowy
 • Tatrzański Park Narodowy
 • jaskinie poza obszarem Polski - tylko udostępnione turystycznie
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

DO ZOBACZENIA NA JASKINIOWYM SZLAKU! KOMISJA TURYSTYKI JASKINIOWEJ OM PTTK W WARSZAWIE
tekst: Agnieszka Ponikiewska, Artur Ponikiewski

Odznaka Turystyki Jaskiniowej w postaci nalepki
Regulamin pochodzi, ze strony
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
Ze strony mozna pobrać książeczkę do odznaki w formie pliku .pdf


Dekalog turysty jaskiniowego:

1. Nigdy samodzielnie nie zwiedzaj jaskini.
2. Przygotuj trasę dojścia do jaskini (zgodnie z regulaminem OTJ).
3. Zabierz aktualny plan jaskini wraz z jej opisem.
4. Wyposaż się w dwa źródła światła (np. dwie latarki).
5. Zadbaj o ochronę głowy (kask) i rąk (rękawice gumowe).
6. Pamiętaj o odpowiedniej odzieży (której nie będzie ci żal, gdy się zniszczy)
    i obuwiu (przydatne kalosze).
7. Zostaw informację w miejscu noclegu, o tym, jakie zamierzasz zwiedzić
    jaskinie i określ przypuszczalny czas powrotu.
8. Nie zaśmiecaj i nie dewastuj jaskini (o tym, że "tu byłem", powiedz
    Zarządowi Sekcji).
9. Nie zakłócaj spokoju mieszkańców jaskiń.
10. Pamiętaj, że wyobraźnia to Twój największy sprzymierzeniec!

 
  AGLER © 2006 - 2010