O P N

Jaskinia Ciemna

pamiątkowy stempel okolicznościowy Jaskini Ciemnej - więcej o stemplach - KLIKNIJ ! Jaskinia Ciemna należy do największych tego typu obiektów w Ojcowskim Parku Narodowym. Jej otwór wejściowy znajduje się na wysokości około 65 metrów nad dnem Doliny Prądnika, a łączna jej długość wynosi ok. 230 metrów. Dziedziniec przed jaskinią i Ogrojec powstały w skutek zawalenia się stropu pierwotnej jaskini, co miało miejsce jeszcze przed epoką lodowcową.

Jaskinia jest bardzo ważnym stanowiskiem archeologicznym w Polsce. Miejsce to było zamieszkiwane przede wszystkim przez grupy neandertalczyków w młodszej fazie środkowego paleolitu przed ok. 50-60 tys. lat temu.

widoczne z platformy widokowej zainscenizowane obozowisko Neandertalczyków

widoczne z platformy widokowej zainscenizowane obozowisko Neandertalczyków -->

Najwcześniejsze ślady osadnictwa w Jaskini Ciemnej reprezentowane są przez nieliczne wyroby krzemienne datowane na okres z czasu ostatniego interglacjału (ok. 120 tys. lat temu).
Są to najstarsze znaleziska w rejonie Ojcowa i jedne z najstarszych w Polsce.

Przełom w poznaniu przeszłości Jaskini Ciemnej stanowiły badania wybitnego archeologa, Stefana Krukowskiego. Jego prace pozwoliły rozpoznać stratygrafię osadów jaskini i dostarczyły wieku cennych informacji archeologicznych. Na podstawie znalezionych tu wyrobów krzemiennych Krukowski wyróżnił środkowo-paleolityczny przemysł ojcowski, zwany też kulturą prądnicką oraz opisał charakterystyczne dla tej kultury narzędzia tj. obustronne noże tzw. prądniki.

Góra Koronna widziana z dna Doliny Prądnika z okolic Źródełka Miłości - z lewej strony czarny punkt nad drzewem (wskazany strzałką) wyjście na platformę widokową, na tej wysokości znajduje się również wejście do Jaskini Ciemnej
<-- Góra Koronna widziana z dna Doliny Prądnika z okolic Źródełka Miłości - z lewej strony czarny punkt nad drzewem (wskazany strzałką) wyjście na platformę widokową, na tej wysokości znajduje się również wejście do Jaskini Ciemnej


Kolejne badania zostały przeprowadzone przez archeologa, Stanisława Kowalskiego. W trakcie badań uzyskano bardzo bogaty zespół zabytków z czasów kultury prądnickiej, datowanych na starszą fazę ostatniego zlodowacenia. Są wśród nich noże prądniki i zgrzebła służące z pewnością do obróbki skór, drewna, ćwiartowania upolowanych zwierząt i innych czynności. W warstwie zawierającej zabytki krzemienne stwierdzono obecność dużej ilości przepalonych kości zwierzęcych.

( na podstawie tablicy przed wejściem do Jaskini )


 
  AGLER © 2006 - 2012